Skip links

KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yazılı ve/veya sözlü olarak doğrudan veya şubelerimiz, çalışanlarımız ve sair her türlü yollar ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz veri sorumlusu sıfatı ile ÖZGÜMÜŞ TEKSTİL A.Ş. tarafından aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, yurtiçi ve/veya yurtdışında, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde 3. Kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek ve kullanılabilecektir.

 

Kişisel veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları; Tarafınızla şirketimiz arasında kurulacak/kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri kapsamında kullanılmak, gerekli işlemleri yapabilmek ve bilgilerinizi tespit için kimlik, adres, iletişim bilgileri ve diğer kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, işlemek, depolamak, sınıflandırmak, periyodik olarak kontrol etmek, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek, yasal mevzuat ve diğer resmi veya idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar ; Öncelikle kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz kanuni yada hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan şirketlerle ve de resmi veya idari makamlarca usulüne uygun şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi veya idari makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi veya idari makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma, işlenme yöntemi ; 6698 sayılı Kanun ve şirketimiz ile yapmış olduğunuz sözleşme, ticari ve/veya hukuki ilişki çerçevesinde kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz, şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz, tedarikçi firmalarımız, ticari veya hukuki ilişki içerinde bulunduğumuz 3.Kİşiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir ve işlenebilir.

 

Kişisel verileri Toplanan Kişinin Hakları : 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde ve/veya yurtdışında aktarıldığı 3.kişileri bilme,
  • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda sayılan 5 ve 6 sayılı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle noter kanalıyla bu haklarınızı yazılı bir şekilde ÖZGÜMÜŞ TEKSTİL A.Ş.‘ ye başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.

ÖZGÜMÜŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

250
Personel
20000 m²
Kapalı Alan
45 Ton/Gün
Üretim Kapasitesi
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını kabul edebilir, ayarlarınızdan çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.
error: Veri kopyalama işlemi yasaktır.
Explore
Drag